Author Archives: smartinnovatives

แจ้งการปรับเปลี่ยนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธาร […]

บรรยากาศกิจกรรมอบรมการออกแบบโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม วันที 18 มีนาคม 2564

บรรยากาศกิจกรรมอบรมการออกแบบโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เค […]

ฮาลาล (Halal) คืออะไร สำคัญอย่างไร และวิธีขอรับรองฮาลาล

ตรามาตรฐาน ฮาลาล (Halal)

ผู้ผลิตทั้งหลายต้องคอยดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย รวม […]