ฮาลาล (Halal) คืออะไร สำคัญอย่างไร และวิธีขอรับรองฮาลาล

ตรามาตรฐาน ฮาลาล (Halal)

ผู้ผลิตทั้งหลายต้องคอยดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงต้องควรควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานด้วย มาตรฐานส่วนใหญ่ก็ GMP GHP HACCP แต่มีมาตรฐานนึง ถ้าคุณจะขายให้คนอิสลาม คุณต้องมีมาตรฐาน ฮาลาล

ฮาลาล (Halal) คืออะไร?

Halal หมายถึง การผลิตหรือการบริการทั้งหลาย ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ได้แก่ อาหาร เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปโภค เป็นต้น

ตราฮาลาล คือ ตราสัญลักษณ์ที่ติดบนสลากผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับชาวมุสลิม ในการใช้อุปโภคและบริโภค ที่ออกโดย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่าง ๆ ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการแสดงลงบนสลากผลิตภัณฑ์ หรือกิจการใด 

ตรามาตรฐาน ฮาลาล (Halal)

โดยใช้ตราสัญลักษณ์ที่เรียกว่า “ฮาลาล(Halal) ” ซึ่งเขียนเป็นภาษาอาหรับว่า حلال ภายในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หลังกรอบเป็นลายเส้นแนวตั้ง และใต้กรอบภายในเส้นขนานมีคำว่า “สนง.คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย” เป็นภาษาไทยนั่นเอง

ฮาลาล สำคัญอย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ที่มีตราฮาลาล เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากสำหรับชาวมุสลิมทั่วโลก และมีความสำคัญต่อมนุษย์ทุกคน ไม่เฉพาะเพียงสำหรับชาวมุสลิมเท่านั้น เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ดังนั้น ทุกคนสามารถใช้สินค้าอุปโภคและบริโภคของhalalได้ทั้งหมด

มาตรฐานฮาลาล บนผลิตภัณฑ์

ในปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับชาวมุสลิมนั้น มีจำนวนมากกว่า 2,000 ล้านคน และมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น ผู้ผลิตและผู้ประกอบที่อยู่ในตลาดแห่งนี้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับตราสัญลักษณ์ฮาลาลมากยิ่งขึ้น ในทุกกระบวนการผลิต

โดยสามารถยึดตามเอกสาร General Guideline for use of the Term ” Halal ” ปี 2540 และสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้นำมาเรียบเรียงและจัดพิมพ์เป็นภาษาไทยโดยได้ยึดหลัก และอ้างอิงเอกสารภาษาอังกฤษดังกล่าว มอก.1701-2541 ZCAC GL- 24/1997

“ตราฮาลาล” ต้องขออย่างไร?

1. เตรียมการและส่งเอกสารในการยื่นคำขอ

ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมเอกสารตามที่สถาบันฯกำหนด เพื่อยื่นคำขอรับตราสัญลักษณ์ฮาลาล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท) หรือสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด (สกอจ) แล้วแต่กรณี

เอกสารที่ใช้ขอรับรองฮาลาล

          – บุคคลธรรมดา (มีแรงม้ารวม 5-20 แรงม้า และ/หรือมีคนงาน 7-20 คน ยกเว้นโรงงานที่มีมลภาวะ)

          – สำเนาบัตรประชาชน

          – สำเนาทะเบียนบ้าน

          – คำขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน

          – คำขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.17)

          – ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร (อ.18)

          – หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (คม.1)

          – คำขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร สบ. 3 หรือ สำเนาการใช้ฉลากอาหาร แบบ ฉ.1

          – แบบจดทะเบียนอาหาร (สบ.๕)

          – หนังสือแสดงรายละเอียดวิธีการผลิต , ขั้นตอน , วัตถุดิบ , ส่วนผสม

          – ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อประกอบการพิจารณาเบื้องต้น

          – แผนที่ตั้งโรงงาน

2. พิจารณาคำขอ

 • เจ้าหน้าที่ตรวจความถูกต้องของเอกสารที่ประกอบคำขอ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

 • ผู้ประกอบการจ่ายค่าธรรมเนียม

 • เจ้าหน้าที่นัดหมายการตรวจสอบสถานประกอบการกับผู้ประกอบการ

3. เข้าตรวจสอบคุณภาพและขั้นตอนกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์

โดยจะต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

 • พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ ที่ควบคุมการผลิต จะต้องเป็นชาวมุสลิมเท่านั้น

 • วัตถุดิบ และเครื่องปรุง  จะต้องมีหลักฐานแหล่งที่มาที่ชัดเจน เชื่อถือได้ว่า “Halal” ห้ามแปดเปื้อนสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด

 • วัตถุดิบจากสัตว์ต่าง ๆ ต้องเป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติ

 • อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ในการผลิต จะต้องสะอาด ถูกต้อง และห้ามใช้อุปกรณ์ร่วมกับสิ่งของต้องห้ามตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม

 • กระบวนการขนส่ง ขนย้าย การเก็บรักษา บรรจุหีบห่อ  และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฮาลาล ห้ามปะปนกับสิ่งต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ็

4. พิจารณาผลการตรวจสอบและมอบหนังสือรับรอง

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จึงออกหนังสือสำคัญเพื่อรับรองฮาลาลให้ใช้ หลังจากผู้ประกอบการชำระค่าธรรมเนียมแล้ว โดยมีอายุการรับรองไม่เกินหนึ่งปี

5. ติดตามผลและประเมินผล

โดยมีกลไกการตรวจสอบ ดังนี้

 • มีผู้ตรวจการอาหารฮาลาล เพื่อตรวจสอบสินค้าอาหารฮาลาลในตลาด

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงาน การปฏิบัติงาน ของที่ปรึกษาสถานประกอบการ

 • สามารถเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต สถานประกอบการ และการให้บริการ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า ด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม

 • ฝ่ายกิจการฮาลาลรายงานผลการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ทราบหรือพิจารณา

สรุปเรื่องฮาลาล

ดังนั้น “Halal” จึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ผลิต ที่มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะเป็นเครื่องหมายที่สื่อว่า ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ชาวมุสลิมสามารถรับประทานหรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้นั่นเอง