PUBLIC TRAINING COURSE IN 2022

การอบรมการออกแบบโรงงานผลิต

สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม อาหารเสริม

อบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อขอ GMP

สำหรับโรงงานผลิต

บรรยากาศการอบรมสำหรับผู้ประกอบการ