บริการขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์

                    บริการขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องการจัดจำหน่ายสินค้า ทั้งภายใน และต่างประเทศ อาทิ เอกสาร อย.กระทรวงสาธารณสุข เครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, Certificate Of Free Sale ,ระบบมาตรฐาน GMP และ ฮาลาล