Category Archives: ข่าวสาร

GMP 420 แจ้งการปรับเปลี่ยนตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563

GMP 420 เผยแพร่แล้ว คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร

GMP 420 คือ คู่มือการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิ […]

บรรยากาศกิจกรรม อบรมการออกแบบโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม วันที 18 มีนาคม 2564

บรรยากาศกิจกรรมอบรมการออกแบบโรงงานผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เค […]

มาตรฐาน ฮาลาล (Halal) คืออะไร สำคัญอย่างไร และวิธีขอรับรองฮาลาล

เครื่องหมายฮาลาลที่ออกให้ผู้ประกอบการ

ผู้ผลิตทั้งหลายต้องคอยดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย รวม […]