แจ้งการปรับเปลี่ยนตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณะสุข ฉบับที่ 420 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ซึ่งจะมีผลกระทบกับโรงงานผู้ผลิตอาหารที่ได้รับใบอนุญาตการผลิตอาหารทั้งหมด โดยมีเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังนี้ :
  • ปรับจากเดิมที่มีประกาศอยู่หลายฉบับให้มีข้อกำหนดที่เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันมิให้เป็นอาหารไม่บริสุทธิ์
  • ลดความซ้ำซ้อนในการตรวจประเมิน เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาดและปลอดภัย
  • ยกระดับ มาตรฐานการผลิตอาหารแปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยประกาศฯ ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในวันที่ 11 เมษายน 2564 และมีผลกับผู้ประกอบการรายเก่าที่มีใบอนุญาตผลิตอาหารเดิม ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่
.
.
.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
โทร. 089-8846756 , 090-985-9361
Line OA @smartinnovative หรือ https://lin.ee/WewwGWS